Primăria
Timișoara
În construcție

Nicușor-George Huruială

Contabil-șef
Biografie

Cu experiență în auditul public intern și managementul financiar - bugetar al instituțiilor publice, depune un efort susținut pentru realizări maxime și constante, urmărind optimizarea sistemului financiar – bugetar al instituției, finanţat din fonduri publice alocate prin bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului de Proiecte.
Absolvent al ciclului masterat, specializarea Audit Financiar-Contabil la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, va asigura o imagine clară și corectă a performanței manageriale a activității financiar-contabile prin prisma celor 3E – economicitate, eficiență, eficacitate.


Rol
  • Asigură și răspunde de conducerea și coordonarea activității financiar-contabile stabilind sarcini concrete, îndrumând, controlând și urmărind efectuarea lor;
  • Răspunde alături de director de buna gestionare și folosire a tuturor mijloacelor materiale și financiare ale Centrului și de respectarea prevederilor legale în adoptarea actelor decizionale cu caracter patrimonial;
  • Coordonează activitatea de organizare și funcționare a Compartimentului financiar-contabil și juridic prin indicații și consultanță în îndeplinirea atribuțiilor conform dispozițiilor legale în vigoare și a dispozițiilor Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului;
  • Organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a Centrului conform dispozițiilor legale în vigoare;
  • Organizează și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor în contabilitate, cronologic și sistematic, potrivit planurilor de conturi și normelor legale, pe baza documentelor justificative ale tuturor operațiunilor patrimoniale și verifică corectitudinea înregistrărilor contabile;
  • Răspunde de respectarea normelor legale în domeniul său de activitate și are obligația de a acționa ferm pentru obținerea unei eficiențe maxime în utilizarea fondurilor publice alocate prin bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram