Actele doveditoare

La completarea formularului online nu este nevoie să încărcați niciun document în format digital.

Pe baza punctajului obținut la înscrierea online și urmare a procesării primei runde de contestații (vezi Ghid: Cum se face înscrierea), primii 268 părinți sau reprezentanți legali cu cel mai mare punctaj vor fi programați pentru a prezenta fizic actele care dovedesc lucrurile declarate în formularul online. Dacă înscrierea dvs. online vă clasează printre cele 268 persoane, acestea sunt actele pe care va fi nevoie să le prezentați:

Copie după actul de identitate al părinților sau reprezentanților legali și, în situațiile în care e cazul, copia hotărârii sau sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției.
Adeverință în original de la locul de muncă al părinților sau reprezentanților legali, care menționează raportul de muncă activ sau serviciul activ și venitul brut al lunii precedente;
sau
Adeverinţă în original de la unitatea de învățământ la zi frecventată de către părinți;
sau
Decizie de la AJPIS în original, care dovedește că părintele sau reprezentantul legal al copilului se află în concediu de creștere a copilului cu al 2-lea copil (pentru care nu se solicită înscrierea la creșă);
sau
Declarația unică 212 vizată de ANAF și/sau recipisa care face dovada depunerii declarației online în Spațiul Virtual Privat ANAF, în cazul părinților sau reprezentanților legali care obțin venituri din activități independente;
sau
Declarația 205 vizată de ANAF, certificat constatator de la ONRC Timiș și certificat de atestare fiscală eliberat de ANAF, în cazul părinților sau reprezentanților legali care nu au un contract individual de muncă și dețin o societate comercială.
În cazul în care, la data înscrierii, angajatorul nu poate preciza în adeverința de angajat venitul brut al lunii mai, întrucât statul de plată nu a fost finalizat, se admite precizarea venitului brut al lunii aprilie.
Adeverință de la locul de muncă al părinților sau reprezentanților legali care atestă data reluării activității pentru părintele care a fost în concediu de creștere a copilului și s-a întors la serviciu la o dată cuprinsă între luna ianuarie 2021 și data transmiterii cererii de înscriere.
Pentru persoanele care nu și-au reluat activitatea până la data transmiterii formularului online de înscriere, se va lua în calcul data preconizată de întoarcere la locul de muncă prevăzută în decizia de reîntoarcere la serviciu depusă pentru acordarea punctajului.
În cazul familiilor monoparentale:
Copie după hotărârea judecătorească definitivă privind desfacerea căsătoriei prin divorț sau certificat de divorț;
sau
Copie după certificatul de deces sau decizia judecătorească privind declararea decesului a unuia dintre părinți sau reprezentanți legali;
sau
Declarație notarială pe propria răspundere că părintele și copilul pentru care se face înscrierea formează o familie monoparentală fără a se încadra în situațiile precedente.
Adeverință în original, de la medicul de familie, în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic şi apt pentru intrarea în creșă.
Copie după certificatul de naștere al copilului. 
Copie după certificatele de naștere ale fraților copilului înscris la creșă.
Copie după documentul care atestă ancheta socială făcută de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara (dacă este cazul).
Adeverință emisă de creșă sau grădiniță pentru frații care frecventează deja creșa sau grădinița care funcționează în aceeași clădire cu creșa pentru care se depune dosarul de înscriere (inclusiv în anul școlar 2021-2022).