HCL 137/2008

privind completarea documentaţiilor pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, Certificatelor de Urbanism ( alipire, dezlipire, ieşire din indiviziune, etc.), Autorizaţiei de Funcţionare construcţii şi a Autorizaţiei de Nefuncţionare construcţii, cu documente în format digital ce se depun la Primăria Timişoara, Direcţia Urbanism şi Serviciul Banca de Date Urbană

Articole

Art.1: Se aprobă depunerea documentaţiei în format digital, în completare la documentaţiile solicitate în prezent pentru obţinerea următoarelor acte emise de Primăria Timişoara:
A. Pentru completarea documentaţiilor în vederea obţinerii Autorizaţiilor de Construire, trebuie să se depună următoarele:
- planuri de situaţie şi planuri de încadrare în zonă în format dxf;
- planuri parcelare pe care să fie corect identificată parcela de teren conform notaţiilor din cartea funciară aferentă imobilului, în format dxf;
B.Pentru Planul Urbanistic Zonal ( PUZ) şi Planul Urbanistic de Detaliu ( PUD), documentaţia trebuie să conţină următoarele:
- memoriu de prezentare a lucrării în format pdf;
- plan cu situaţia existentă în format dxf;
- planşă cu reglementările urbanistice în format dxf;
- planşă cu propunerea de mobilare în format dxf;
- planşă cu situaţia juridică a terenurilor în format dxf;
- planşă cu obiective de utilitate publică în format dxf;
C.Documentaţiile pentru obţinerea Autorizaţiei de Funcţionare construcţii şi Autorizaţiei de Nefuncţionare construcţii trebuie să conţină toate planurile depuse la Autorizaţia de Construire, conform punctului A, avizate spre neschimbare şi în plus se va depune ridicarea topografică în format dxf.
D. Pentru obţinerea Certificatelor de Urbanism ( alipire, dezlipire, ieşire din indiviziune, etc.) documentaţiile trebuie să conţină următoarele:
- ridicarea topografică în format dxf;
- plan cu propunerea de dezlipire sau alipire în format dxf şi planuri parcelare pe care să fie corect identificată parcela de teren conform cărţii funciare aferente în format dxf.
Art.2: Definiţia straturilor DXF este prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Serviciul Banca de Date Urbană.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.

Motivație

Având în vedere Referatul nr. SC2007-25673/11.03.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare art.44 şi art.45 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare;
Având în vedere Ordinul nr.634/13.10.2006 al Ministerului Administraţiei şi Internelor-Agentia Naţională de Cadastru şi Publicităţii Imobiliare, republicată şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

Este utilă această pagină?