HCL 101/2009

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara

Articole

Art.1: Se aprobă Regulamentul pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 276/18.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi şi a Regulamentului privind desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente, Hotărârea Consiliului Local nr. 159/21.12.2004 privind modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2003, Hotărârea Consiliului Local nr. 386/26.09.2006 privind modificarea Art. 30 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2003 precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 416/27.11.2007 privind modificarea Anexei 1 la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2003
Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Poliţiei Comunitare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale;

Motivație

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 5252/17.03.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere propunerile asociaţiilor profesionale reprezentative (CNTR, ANPORT, SITEP) înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara cu numerele RE2008-001714 şi RE2008-001700 din data de 30.04.2008, privind realizarea regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa SC2009-002103/04.02.2009 prin care s-a transmis procesul-verbal al dezbaterii publice din data de 29.01.2009 privind activitatea de taximetrie;
Având în vedere procesele-verbale de şedinţă încheiate în data de 05.03.2009, 10.03.2009, 12.03.2009 cu ocazia întrunirii Comisiei de elaborare a Regulamentului pentru organizarea si executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timisoara, şi înregistrate cu numărul SC2009-5209, 5208, 5207/17.03.2009., precum şi obiecţiile executivului Primăriei Municipiului Timişoara cu privire la aceste procese-verbale de şedinţă.
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. e), f) si n), art. 13 si art. 14 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificarile si completarile ulterioare şi prevederile art. (6), art. (17), art. (28) si art. (32) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere aprobate prin Ordinul Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 356/2007;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. d), alin (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi modificată.

Este utilă această pagină?