HCL 7/2011

privind închirierea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în proprietate în baza prevederilor Legii nr.112/1995 şi Legii nr.79/1997

Articole

Art.1: Se închiriază terenurile aferente imobilelor dobândite în proprietate în baza Legii nr.112/1995 şi Legii nr.79/1997 către proprietarii de locuinţe, respectiv către persoanele care le-au dobândit în proprietate, moştenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecvenţi, în cotă indiviză corespunzătoare cotei deţinute în baza contractului de vânzare-cumpărare a locuinţei, respectiv în baza actelor adiţionale la acesta.
Prin terenuri aferente imobilelor se înţeleg terenurile situate la aceeaşi adresă poştală cu clădirea de locuit sau cu anexele aferente acesteia, înscrise în contractul de vânzare-cumpărare conform Legii nr. 112/1995 şi Legii nr. 79/1997, fiind delimitate prin împrejmuiri sau calcane în conformitate cu planul parcelar, fiind incluse atât curţile cât şi grădinile aferente imobilelor.
Art. 2: Calculul chiriei se va face în baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 - actualizată, conform tarifului de bază al chiriei pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative din municipii, la tariful de 0,04 lei/mp./lună aşa cum a fost stabilit de Hotărârea Guvernului nr.310/2007. Chiriile pentru aceste terenuri se diferenţiază pe categorii de zone, în conformitate cu zonarea avută în vedere la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru terenuri, prin aplicarea unui coeficient la chiria de bază, coeficient prevăzut pe categorii de localităţi şi zone de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 - actualizată.
Art. 3: Se aprobă contractul cadru pentru închirierea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în proprietate în baza prevederilor Legii nr.112/1995 şi Legii nr.79/1997, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
În cazul refuzului încheierii contractului de închiriere pentru terenul aferent acestor imobile, proprietarii vor fi somaţi să se prezinte pentru încheiera acestora.
Art. 4: Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.15/2004 - pentru închirierea terenurilor intravilane aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr.112/1995 si Legii nr.79/1997.
Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Locuinţe din cadrul Direcţiei Patrimoniu a Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Fiscale;
-Direcţiei Economice;
-Instituţiei Arhitectului Şef;
-Direcţiei Tehnică;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Serviciului Locuinţe;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Mass media locale.

Motivație

Având în vedere Referatul nr. SC2011-811/13.01.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, modificată;
În conformitate cu Legea nr.241/2001 - pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte;
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.310/2007 - pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si caminele pentru salariati ale societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale si regiilor autonome;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.275/2009 privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr.112/1995;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

Este utilă această pagină?