HCL 110/2016

privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a investiţiei privitoare la reconstrucţia şi modernizarea a şapte tramvaie de tip GT4

Articole

Art.1: (1) Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a investiţiei privitoare la reconstrucţia şi modernizarea a şapte tramvaie de tip GT4 denumite după modernizare ,,Armonia" având valoarea de 15.166.666,69 lei, fara TVA, aşa cum rezultă din Contractul subsecvent nr. 252/24.08.2015, pe perioada cât Regia Autonoma de Transport Timisoara îsi mentine forma juridica avuta la data emiterii prezentei hotarâri.
(2) Predarea tramvaielor are loc după recepţia şi punerea în circulaţie a acestora pe baza Protocolului cadru de predare-primire încheiat între cele două părti,conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Direcţia Economică, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass- media locale.

Motivație

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 25198/14.10.2016 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică , drepturile omului și probleme ale monorităților , Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara nr. 21673/12.10.2016, înregistrată la noi cu nr. CDT2016 - 1704/12.10.2016;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 108/27.03.2012 - privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 25 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 17, art. 36 alin (2) lit.c) şi d), alin. (5) lit. a), alin (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;

Este utilă această pagină?