HCL 138/2016

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de 'Cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara'

Articole

Art. 1: Se aprobã Regulamentul pentru acordarea Titlului de "Cetãţean de onoare al Municipiului Timişoara", conform Anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2: La data emiterii prezentei hotãrâri se revocã Hotărârea Consiliului Local nr. 258/ 28.06.2005 - privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de " Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara".
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se încredinţeazã Direcţia Comunicare din cadrul Primãriei Municipiului Timişoara.
Art 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.

Motivație

Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 22818/19.09.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Adresa nr. SC2016- 18631/28.07.2016 a domnilor consilieri Iulian Daniel Idolu, Căldăraru Lucian, Ion Ardeal Ieremia şi Lucian Taropa;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanisticã, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societãţi comerciale, Comisiei pentru administraţie localã, juridicã, ordine publicã, drepturile omului şi probleme ale minoritãţilor şi Comisiei pentru culturã, ştiinţã, învãţãmânt, sãnãtate, protecţie socialã, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (8) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publicã locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publicã localã, republicată şi modificată;

Este utilă această pagină?