HCL 37/2016

privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari

Articole

Art. 1: Se aprobă criteriile-cadru şi lista cu acte justificative pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de atribuire a unei locuinţe din fondul locativ de stat, sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Lista de priorităţi se reactualizează anual şi se supune spre aprobare Consiliului Local.
La stabilirea ordinii de prioritate se vor lua în considerare cererile depuse în cursul anului până la data de 1 noiembrie, precum şi dosarele depuse anterior anului în curs, care se reactualizează până la data de 1 noiembrie.
Art. 2: Se aprobă procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a celor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3: Se aprobă formularul de reactualizare a cererii de înscriere pe listele de priorităţi pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4: Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.473/2014 privind stabilirea modalităţii de repartizare a locuinţelor proprietate de stat şi a locuinţelor sociale către persoanele înscrise pe lista de priorităţi, evacuate din imobile redobândite de foştii proprietari.
Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Biroul Locuinţe al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Locuinţe;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass media locale.

Motivație

Având în vedere Referatul nr. SC2016-1171 din 19.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 - privind locuinţele, republicată şi actualizată;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, actualizată;
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;
În conformitate cu Legea nr. 241/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

Este utilă această pagină?