HCL 38/2016

privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara

Articole

Art. 1: Se aprobă criteriile-cadru şi lista de acte justificative pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de atribuire a unei locuinţe din fondul locativ de stat, sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Lista de priorităţi se reactualizează anual şi se supune spre aprobare Consiliului Local.
La stabilirea ordinii de prioritate se vor lua în considerare cererile depuse în cursul anului până la data de 1 noiembrie, precum şi dosarele depuse anterior anului în curs, care se reactualizează până la data de 1 noiembrie.
Art. 2: Se aprobă procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat, sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3: Se aprobă formularul de reactualizare a cererii de înscriere pe listele de priorităţi, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.388/2014 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locative de stat şi a locuinţelor sociale.
Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Biroul Locuinţe al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Locuinţe;
- Mass media locale.

Motivație

Având în vedere Referatul nr. SC2016-1172 din 19.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 - privind locuinţele, republicată şi actualizată;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

Este utilă această pagină?