HCL 520/2019

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.190/2013, privind închirierea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în proprietate în baza prevederilor Legii nr.112/1995 şi Legii nr.79/1997 şi stabilirea chiriei şi a tarifului de bază a chiriei, prin indexarea cu rata inflaţiei

Articole

Art.1: Se închiriază terenurilepe care se află imobilele dobândite în proprietate în baza Legii  nr.112/1995şi Legii nr.79/1997 către proprietarii de locuinţe, respectiv cătrepersoanele care le-au dobândit în proprietate, moştenitorilor acestorasau cumpărătorilor subsecvenţi, în cotă indiviză corespunzătoarecotei deţinute în baza contractului de vânzare-cumpărare a locuinţei.
Prin teren aferent se inţelege terenul cu sau fără construcţii, carese identifică cu un număr cadastral/topografic unic, înscris în carteafunciară, în totalitate sau în cota indiviză.
Art. 2:
Calculul chiriei se va face astfel:
- la tariful de bază de 0.04 lei/mp./lună pentru persoanele fizice chiriaşiilocuinţelor deţinute în baza unui contract de închiriere încheiat înbaza Legii 114/1996, multiplicat cu coeficientul de zonă;
- pentru proprietarii locuinţelor/caselor, persoane fizice,  dobânditeîn temeiul Legii 112/1995, Legii 79/1997 şi alte modalități translativede obţinere tariful este 0,06 lei/mp/lună multiplicat cu coeficientulde zonă conform O.U.G. 40/1999.
- pentru proprietarii locuinţelor/caselor, persoane juridice, tarifuleste 0,1 lei/mp/lună multiplicat cu coeficientul de zonă conform O.U.G.40/1999.
Chiriile pentru aceste terenuri se diferenţiază pe categorii de zone,în conformitate cu zonarea avută în vedere la stabilirea impozitelor şitaxelor locale pentru terenuri, prin aplicarea unui coeficient la chiriade bază, după cum urmează:
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Zona
în cadrul          Categoria localităţii
localităţii            ”””””””””””””
                        Municipii    
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
A                          3,5        
B                          2,5        
C                          2,0          
D                          1,5        
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Art. 3:
Se aprobă noul contract cadru pentru închirierea terenuriloraferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă cât şi terenul din împrejurimileconstrucţiei necesar bunei utilizări a acesteia, dobândite în proprietateîn baza prevederilor Legii nr.112/1995 şi Legii nr.79/1997, conform Anexei1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
În cazul refuzului încheierii contractului de închiriere pentru terenulaferent acestor imobile, proprietarii vor fi notificaţi să se prezintepentru încheiera acestora.
Art. 4:
Se aprobă formula de calcul, calcultă în conformitate cu prevederilelegale, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezentahotărâre.
Art. 5:
Termenul de închiriere pentru suprafaţa de teren închiriatăeste de 5 ani. La expirarea termenului, contractul de închiriere se prelungeşteautomat cu aceeaşi perioadă cu care a fost el încheiat dacă nici unadin părţi nu dispune altfel, întocmindu-se un nou contract.
Art. 6:
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara 190/29.03.2013- privind închirierea terenurilor intravilane aferente imobilelor cu destinaţiade locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr.112/1995 si Legiinr.79/1997 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoaranr.112/28.09.2012, se modifică în mod corespunzător.
Art. 7:
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţeazăDirecţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est, Direcţia Clădiri,Terenuri şi Dotări Diverse II Vest a Primăriei Municipiului Timişoaraşi Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.
Art. 8:
Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al PrimărieiMunicipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Urbanism;
- Direcţiei Tehnică;
- Direcţiei Clădiri Terenuri si Dotări Diverse I Est
- Direcţiei Clădiri Terenuri si Dotări DiverseII Vest;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaționare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Clădiri;
- Biroului  Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass media locale.

Motivație

Avândîn vedere Expunerea de motive nr.SC2019-25865/14.10.2019 al PrimaruluiMunicipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr.SC2019-25865/14.10.2019al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul PrimărieiMunicipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul favorabil al ServiciuluiJuridic nr.SC2019-25865/14.10.2019 - Anexă la Raportul de specialitatenr. SC2019 - 25865/14.10.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii,prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentrudezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisieipentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şicomerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură,ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie,sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei deUrgenţă  a Guvernului  nr.40/1999  - privind protecţiachiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia delocuinţe, modificată;
Având în vedere Legea nr.241/2001 - pentruaprobarea Ordonantei de Urgentţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţiachiriaşilor si stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe;
Având în vedere Hotărârea de Guvern  nr.310/2007- pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentruspatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public sau privatal statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precumsi pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si caminelepentru salariati ale societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilornationale si regiilor autonome;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin.(1), alin (2)  c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;
În temeiul  art. 139 alin.(1) şi (3)şi art.196  alin.(1), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Este utilă această pagină?