HCL 11/2020

privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 520/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2013 privind închirierea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în proprietate în baza prevederilor Legii nr.112/1995 şi Legii nr.79/1997 şi stabilirea chiriei şi a tarifului de bază a chiriei, prin indexarea cu rata inflaţiei

Articole

Art.1: Se modifică Cap.IV , art.3, alin.(1) din Anexa 1 (Contract cadru) la Hotărârea Consiliului Local nr. 520/2019 "Plata chiriei se efectuează lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de închiriere, în contul nr.RO17TREZ621502205X020362 deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara, pe numele proprietarului sau prin casieria Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara", după cum urmează : "Plata chiriei se efectuează în două rate anuale în contul nr.RO17TREZ621502205X020362 deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara pe numele locatorului sau prin casieria Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara. Termenul scadent pentru plate primei rate a chiriei este de 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie."
Art.2: Se modifică Cap.IV, art.6, alin.(1) din Anexa 1 (Contract cadru) la Hotărârea Consiliului Local nr. 520/2019 "Corespondenţa aferentă prezentului contract referitoare la îndeplinirea obligaţiilor de natură financiară se va purta pe adresa de e-mail veniturinefiscale@yahoo.ro şi a adresei de e-mail puse la dispozitie de chiriaş sau la adresa de domiciliu" după cum urmează: " Corespondenţa aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligaţilor de natură financiară, se va purta de pe adresa de email veniturinefiscale@yahoo.ro pusă la dispoziţie de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara către adresa de email a chiriaşului iar în situaţia în care acesta nu deţine adresă de email, comunicarea documentelor şi a oricăror informaţii se face la sediul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, chiriaşul fiind notificat în scris."
Art.3 : Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr.520/2019 rămân neschimbate.
Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest a Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.
Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată,se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri si Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Școli, Spitale și Baze Sportive;
- Direcţiei Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2019 - 33099/19.12.2019 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr.SC2019-33099/19.12.2019 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr.SC2019 - 33099/19.12.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 33099/19.12.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, modificată;
Având în vedere Legea nr.241/2001 - pentru aprobarea Ordonantei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor si stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.310/2007 - pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si caminele pentru salariati ale societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale si regiilor autonome;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) şi (3) şi art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Este utilă această pagină?