HCL 190/2020

Privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara

Articole

Art.1: Se aprobă Regulamentul privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecţie şi Ameliorare Mediu – Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată,se comunică:
-Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
-Direcţiei Generală Drumuri,Poduri,Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
-Direcţiei Generală de Urbanism;
-Direcţiei Poliţia Locală;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
-Direcţiei de Mediu;
-Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Serviciului Juridic;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Biroului Audit;
-Mass- media locale.

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre Nr.SC2020-10311/11.05.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-10311 din data de 11.05.2020 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020-10311/11.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Având în vedere prevederile art.59 alin.(1), lit.a),h),i) şi alin.(2) din Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;
Având în vedere prevederile art.6 şi 31 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, actualizată;
Având în vedere prevederile art.2,alin.(2) şi art.15,alin.(2) din Ordonanţa de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
În conformitate cu prevederile art.129,alin.(7), lit.i) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139 alin.3 și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Este utilă această pagină?