HCL 218/2020

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare

Articole

Art.1: Se aprobă modificarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaționare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020- 10999/20.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020- 10999 / 20.05.2020 - al Directiei Generală de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020- 10999 / 20.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/ 19.04.2011 modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 138/ 28.09.2012, Hotărârea Consiliului Local nr. 43/29.07.2016, Hotărârea Consiliului Local nr. 63/21.02.2017, Hotărârea Consiliului Local nr. 183/ 08.05.2017 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere solicitărea Ordinului Arhitecților din România – filiala Timiș cu nr. CDU2020-000057/20.05.2020 cu privire la dezvoltarea și implementarea infrastructurii digitale;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), lit. c), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;

Este utilă această pagină?