HCL 320/2022

Privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara

Articole

Art. 1: Se aprobă Regulamentul privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Regulamentul privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 189 din 04.06.2020.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de specialitate cu atribuții privind avize și control în acest sens din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcția Poliției Locale.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului;
- Mass- media locale.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 1 abținere.

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SM2022-604/16.02.2022, al Doamnei Consilier Local Aida Szilagyi ;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2022-3849/17.02.2022 al Serviciului Protecție Mediu - Direcția Clitatea Vieții din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data 21.02.2022 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2022-3849/17.02.2022;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Procesul Verbal de avizare al Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu și Avizul Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere amendamentele formulate de dl. consilier NEGRIȘANU RĂZVAN – GABRIEL în cadrul ședinței în plen a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, din data de 12.07.2022;
Având în vedere Procesul Verbal al ședinței în plen a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, din data de 12.07.2022;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4) lit. g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) și art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Este utilă această pagină?