HCL 333/2022

Privind aprobarea ”Regulamentul privind stabilirea măsurilor de protecţia mediului în timpul executării lucrărilor de construcţii în Municipiul Timișoara”

Articole

Art. 1: Se aprobă Regulamentul privind stabilirea măsurilor de protecţia mediului în timpul executării lucrărilor de construcţii în Municipiul Timișoara, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: La data întrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotararea Consiliului Local 157/24.04.2012 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/24.02.2009 privind aprobarea "Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara".
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentele de specialitate cu atribuții privind avizare și control mediu, disciplina în construcții din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcția Poliției Locale.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului;
- Mass- media locale.
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru.

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2022-000023/12.04.2022, al doamnei Consilier Local RODICA MILITARU și al domnului Consilier Local RĂZVAN NEGRIȘANU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2022-8981/13.04.2022 al Biroului Avize si Control Mediu - Direcția Calitatea Vieții din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.05.2022 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2022-8981/13.04.2022;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Procesul Verbal de avizare al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe și Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere amendamentele formulate de dl. consilier NEGRIȘANU RĂZVAN – GABRIEL, în cadrul ședinței în plen a Consiliului Local, din data de: 12.07.2022;
În baza Procesului Verbal al ședinței în plen a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, din data de 12.07.2022;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. b) și alin. (4), lit. g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu moificările și completările ulterioare;

Este utilă această pagină?