HCL 369/2022

Privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara

Articole

Art. 1: Se aproba Regulamentul privind conditiile de desfasurare a activitatii de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara, conform ANEXEI - parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2: Dispozitiile prezentei hotarari intra in vigoare la 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publica.
Art. 3: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului Local nr. 139/2011 si Anexa 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 110/ 08.04.2016.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Autorizare Activitati Comerciale si Publicitate si Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si Directia Politiei Locale Timişoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului;
- Directiei Politiei Locale Timisoara;
- Mass-media locale.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru.

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2022 - 1425/20.01.2022, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2022 - 1425/20.01.2022 al Directiei Generale Urbanism si Planificare Teritoriala, Compartiment Autorizare Activitati Comerciale si Publicitate, din cadrul primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.01.2011- Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2022 - 1425/20.01.2022;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 650/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor se serviciilor de piata;
Luand in considerare prevederile art. 4 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Avand in vedere dezbaterea publica desfasurata in data de 21.07.2022 pe tema Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara;
Având în vedere amendamentele formulate de d-na. consilier Romocean Paula - Ana și de d-na. consilier Roxana-Teodora Iliescu în cadrul ședinței în plen a Consiliului Local din data de 26.07.2022;
Având în vedere Procesul Verbal al ședinței în plen a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, din data de: 26.07.2022;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), c) si alin. (6) lit. a), b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Este utilă această pagină?