HCL 4/2022

privind modificarea Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.110/ 05.04.2016 - Regulamentul privind condițiile de desfãșurare a activitãților comerciale și de prestãri servicii pe raza municipiului Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 538/ 08.12.2015 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 110/05.04.2016

Articole

Art.1: Se aprobã modificarea Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.110/05.04.2016 - pentru modificarea Regulamentului privind condițiile de desfãșurare a activitãților comerciale și de prestãri servicii pe raza municipiului Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.538/2015 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 110/2016, care va constitui Anexa 1, parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art.2: Activitatile supuse autorizãrii sunt prevãzute în Anexa 2 iar cererea tip in vederea emiterii acordului pentru desfãșurarea exercitiilor comerciale constituie Anexa 3, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotarare.
Art.3: La data emiterii prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Consiliului Local nr. 538//08.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfãsurare a activitãtilor comerciale si de prestãri servicii pe raza Municipiului Timisoara, precum și Anexa 2 din Hotãrârea Consiliului Local nr.110/05.04.2016.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Autorizare Activitãți Comerciale și Publicitate din cadrul Primãriei Municipiului Timișoara.
Art.5: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor - din aparatul de specialitate al Primarului;
- Mass-media locale.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi pentru și 12 voturi împotrivă.

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2021 - 32791/26.11.2021, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2021- 32791 din data de 26.11.2021 al Compartimentului Autorizare Activitãți Comerciale și Publicitate din cadrul Primãriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 03.12.2021- Anexã la Raportul de specialitate nr.SC2021-32791/26.11.2021;
Având în vedere Hotãrârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfãșurare a ședințelor Consiliului Local al municipiului Timișoara, în situații exceptionale, constatate de autoritãțile abilitate
Având în vedere Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe și Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 538/08.12.2015- pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor comerciale si de prestari servicii pe raza Municipiului Timisoara;
Luând in considerare prevederile Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 110/05.04.2016 - pentru modificarea Regulamentului privind condițiile de desfãșurare a activitãților comerciale și de prestãri servicii pe raza municipiului Timișoara, aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 538/2015 și a Regulamentului privind condițiile de desfãșurare a activitãților de comerț stradal aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 139/2011;
Având în vedere amendamentele doamnei consilier Romocean Paula-Ana din ședința Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 11.01.2022;
Având în vedere Procesul Verbal al ședinței Consiliului Local din data de 11.01.2022;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Ordonanța de Urgențã a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
În temeiul art.139 alin. (1) și (3) din Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificãrile și completãrile ulterioare;

Este utilă această pagină?