HCL 649/2022

Privind aprobarea Regulamentului privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor în zonele cu restricție de tonaj de pe raza Municipiului Timișoara

Articole

Art.1: Se aprobă Regulamentul privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor în zonele cu restricție de tonaj de pe raza Municipiului Timișoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 485/2006 și Hotărârea Consiliului Local nr. 477/2013 își încetează aplicabilitatea.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Investiții și Mentenață, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Direcției Generale Investiții și Mentenanță;
- Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara;
- Inspectoratului Județean de Poliție Timiș;
- Mass-media locale.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru.

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare nr. RE2022-001664/04.10.2022, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, al d-nei consilier Roxana Iliescu;;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. RE2022-001664/24.10.2022, întocmit de către Direcţia Generală Investiții și Mentenanță;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.10.2022 - Anexă la Raportul de specialitate nr. RE2022-001664/24.10.2022;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice din data de 25.10.2022 - Anexă la Raportul de specialitate nr. RE2022-001664/24.10.2022;
Având în vedere Avizul Politiei Rutiere nr. 465513 din data de 19.10.2022;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale și al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul Verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 15.12.2022;
Având în vedere amendamentul formulat de d-na consilier Roxana Iliescu, în ședința în plen a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 15.12.2022;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere Sentinta civila nr. 259/15 martie 2022, definitivă prin decizia civilă nr. 688/30.06.2022;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publicede administrare a domeniului public şi privat de interes local;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , modificată şi completată;
Având în vedere Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea nr. 1.391/2006;
Având în vedere Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2002 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 10/1999 privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice pe raza Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. c) si d) si alin. 7 lit. m) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) și (3) și art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Este utilă această pagină?