HCL 207/2023

Privind aprobarea modificării și completării Procedurii cadru privind majorarea impozitului pe clădirile neîngrijite/degradate din intravilanul Municipiului Timișoara, precum și aprobarea formei revizuite a acesteia

Articole

Art.1: Se aprobă modificarea și completarea Procedurii cadru privind majorarea impozitului pe clădirile neîngrijite/degradate din intravilanul Municipiului Timișoara, și forma revizuită a acesteia, conform Anexei – Procedura cadru, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se aproba forma revizuită a formularelor elaborate pentru aplicarea Procedurii cadru privind majorarea impozitului pe clădirile neîngrijite/degradate din intravilanul Municipiului Timișoara, cuprinzând anexele modificăte şi completate, după cum urmează:
· Anexa 3 la Procedura cadru - Model Somație
· Anexa 4 la Procedura cadru - Model Proces verbal de conformitate/neconformitate
· Anexa 5 la Procedura cadru - Model Notă finală de constatare
· Anexa 6 la Procedura cadru – Model Declarația pe proprie răspundere în vedea executării lucrărilor ce nu necesită autorizație de construire, în baza Legii nr. 50/1991, art. 11
Art. 3: Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează valabilitatea oricăror prevederi contrare.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Urbanism și Planificare Teritorială, Directia Poliția Locală, Direcția Fiscală și Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 5: Prezenta hotãrâre se publicã pe site-ul propriu și totodatã, se comunicã:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului;
- Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara;
- Direcției Evidența Persoanelor;
- Direcției Poliția Locală;
- Mass-media locale.
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru și 1 abținere.

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2023-4736/22.02.2023 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Dominic Fritz;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2023-4736/22.02.2023 al Direcției Generale Urbanism și Planificare Teritorială din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 24.03.2023 - anexă la Raportul de specialitate nr. SC2023-4736./22.03.2023;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 300/30.06.2022 - privind aprobarea Procedurii cadru privind majorarea impozitului pe clădirile neîngrijite/degradate situate în intravilan;
În conformitate cu prevederile art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile punctului 168 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Codului fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 - privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d) și f) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin.1 și alin.3 și art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Este utilă această pagină?