Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale pentru activități de alimentație publică

Pentru emiterea acordului se aplică prevederile OG 27/2003

Precizări

Documentele vor fi certificate “conform cu originalul” de către solicitant.

Actele se depun la camera 12, ghişeele 8 şi 9.

Selecție caz

A fost schimbată funcțiunea inițială?
Spațiul este o construcție provizorie care nu necesită întabulare?
Activitățile sunt cuprinse în codurile CAEN 5610, 5621, 5629?
Operatorul economic este obligat să obțină autorizația privind securitatea la incendiu?
Structura de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică în circuit deschis?
Necesita autorizație de mediu?
Orar de funcționare care depășește ora 22:00?

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  Cerere acord comercial

 2. 2
  Certificat Unic de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului(Copie)
 3. 3
  Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Timiș, în temeiul Legii 359/2004(Copie)
 4. 4
  Extras carte funciară(Original)

  Al spațiului supus autorizării având întabulată destinația de spațiu comercial sau SAD

  Nu mai vechi de 30 de zile

 5. 5
  Contract de închiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat(Copie)

  Încheiat cu proprietarul tabular al spațiului supus autorizării,  (titlu asupra imobilului)

  (dacă este cazul)

 6. 6
  Dovada că personalul angajat deține cunoștințele necesare(Copie)

  Dovada îndeplinirii cerinţei că personalul angajat să dețină cunoștințe de specialitate pentru efectuarea de activități comerciale cu produse din sectorul de alimentație publică, în conformitate cu prevederile art.5 alin 2 din OG 99/ 2000 actualizată, republicată.

 7. 7
  Contract încheiat cu societatea de salubrizare(Copie)
 8. 8
  Contract încheiat cu societatea de dezinsecție
 9. 9
  Planul punctului de lucru(Copie)

  Întocmit de către un proiectant autorizat din care să reiasă suprafața tuturor spațiilor care alcătuiesc unitatea supusă autorizării și în mod obligatoriu poziția unității (subsol/ demisol/ parter sau etaj).

 10. 10
  Notificările/Avizele emise de catre Direcția Sanitar-Veterinară(Copie)

  Emise de catre Direcția Sanitar-Veterinară în conformitate cu legislaţia specifică pentru unităţile cu profil alimentar inclusiv cele de alimentaţie publică, sau orice altă procedură de reglementare sanitară intervenită după data adoptării prezentului Regulament

 11. 11
  Declarația privind încadrarea pe tipuri a unității de alimentație publică(Copie)

  Sunt incidente prevederile H.G 843/14.10.1999

 12. 12
  Dovada neîncadrării imobilului în restricțiile pentru reducerea riscului seismic(Copie)

  Dovada neîncadrării imobilului în restricțiile stabilite de prevederile O.G 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente

Este utilă această pagină?