Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale pentru activități de alimentație publică

Pentru emiterea acordului se aplică prevederile OG 27/2003

Precizări

Documentele vor fi certificate “conform cu originalul” de către solicitant.

Selecție caz

A fost schimbată funcțiunea inițială?
Spațiul este o construcție provizorie care nu necesită întabulare?
Activitățile sunt cuprinse în codurile CAEN 5610, 5621, 5629?
Operatorul economic este obligat să obțină autorizația privind securitatea la incendiu?
Structura de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică în circuit deschis?
Necesita autorizație de mediu?
Orar de funcționare care depășește ora 22:00?

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  Cerere acord comercial

 2. 2
  Certificat Unic de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului(Copie)
 3. 3
  Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Timiș, în temeiul Legii 265/2022(Copie)

  Legea nr. 265 din 22 iulie 2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului

 4. 4
  Extras carte funciară(Original)

  Al spațiului supus autorizării având intabulată destinația de spațiu comercial sau SAD.

  Nu mai vechi de 30 de zile.

 5. 5
  Contract de închiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat(Copie)

  Încheiat cu proprietarul tabular al spațiului supus autorizării,  (titlu asupra imobilului)

  (dacă este cazul)

 6. 6
  Dovada că personalul angajat deține cunoștințele necesare(Copie)

  Dovada îndeplinirii cerinţei că personalul angajat să dețină cunoștințe de specialitate pentru efectuarea de activități comerciale cu produse din sectorul de alimentație publică, în conformitate cu prevederile art.5 alin 2 din OG 99/ 2000 actualizată, republicată.

 7. 7
  Contract încheiat cu societatea de salubrizare(Copie)
 8. 8
  Contract încheiat cu societatea de dezinsecție
 9. 9
  Planul punctului de lucru(Copie)

  Întocmit de către un proiectant autorizat din care să reiasă suprafața tuturor spațiilor care alcătuiesc unitatea supusă autorizării și în mod obligatoriu poziția unității (subsol/ demisol/ parter sau etaj).

 10. 10
  Notificările/Avizele emise de catre Direcția Sanitar-Veterinară(Copie)

  Emise de catre Direcția Sanitar-Veterinară în conformitate cu legislaţia specifică pentru unităţile cu profil alimentar inclusiv cele de alimentaţie publică, sau orice altă procedură de reglementare sanitară intervenită după data adoptării prezentului Regulament

 11. 11
  Declarația privind încadrarea pe tipuri a unității de alimentație publică(Copie)

  Sunt incidente prevederile H.G 843/14.10.1999

 12. 12
  Dovada neîncadrării imobilului în restricțiile pentru reducerea riscului seismic(Copie)

  Dovada îndeplinirii condițiilor și obligațiilor prevăzute de Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor (neîncadrarea imobilului în restricțiile stabilite de prevederile Legii 212/2022)

Este utilă această pagină?