Cerere de afişare a ofertei de vânzare

Informații

Cerere privind afişarea ofertei de vânzare însoţită de aceasta, în vederea înstrăinării terenului conform Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/ 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare.

Cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului și oferta de vânzare se depun într-un singur exemplar, iar documentele se depun în 2 exemplare, după ce se vizează de către funcționarul primăriei de la Compartimentul Fond funciar care primește cererea.

Conform Legii nr. 17/2014 și normelor de aplicare, cu modificările și completările ulterioare, depunerea documentelor se poate realiza şi în sistem electronic sub semnătura electronică bazată pe un certificat digital calificat, conform legislaţiei aplicabile în domeniu.

Termenul de afişare este de 30 de zile lucrătoare.

Oferta de vânzare va fi afişată la sediul primăriei (Compartimentul Fond Funciar) şi pe site-ul propriu timp de timp de 45 de zile lucrătoare.

Actele se depun la camera 12, ghişeele 3 și 4.

Eliberarea procesului-verbal de finalizare a procedurii, însoţit de copia ofertei de vânzare a terenului - la Compartimentul Fond Funciar, cu sediul în Piaţa Victoriei, nr. 5, cu intrare din B-dul Mihai Eminescu, nr. 1, în zilele de luni, miercuri şi vineri între orele 8:30-10:30, marţi şi joi între orele 8:30-10:30 şi 14:00-16:00 sau pe e-mail.

Avizul final / Avizul / Avizul negativ se emite și se eliberează de către Direcția pentru Agricultură Județeană Timiș.

Selecție caz

Cererea este depusă în calitate de
Terenul este întabulat?

Documente necesare

 1. 1
  Act de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare(Copie)

  O fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare, după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate.

 2. 2
  Extras carte funciară(Original)

  Extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei.

 3. 3
  Certificat de atestare fiscală emis de către primărie
 4. 4
  Alte documente doveditoare, după caz(Opțional)

Este utilă această pagină?