Indemnizația pentru creșterea copilului pentru eleve, studente

Informații generale

Plata alocaţiilor, indemnizaţiilor şi stimulentelor precum şi soluţionarea cererilor este efectuată de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș, adresa de e-mail fiind ajpis.timis@mmanpis.ro.

Biroul Alocaţii şi Indemnizaţii din cadrul Serviciului Relaționare Directă cu Cetățenii, cam.12, ghișeele 03-04, Primaria Municipiului Timișoara, are atribuţii de primire, înregistrare, verificare şi transmitere spre soluţionare Agenției Județeane pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor conf. OUG 111/2010 modificată prin legea 66/2016, depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza municipiului Timisoara.

Sesizările ce au ca obiect calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie creştere copil, alocaţie de stat pentru copil, respectiv stimulent de inserţie, înaintate de către persoanele domiciliate cu forme legale pe raza Municipiului Timișoara, sunt de competenţa Agenţiei Județene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş, pe e-mail „ajpis.timis@mmanpis.ro”, str. Mercy 2, telefon 0256432779.

Eligibilitate

Condițiile pentru obținerea indemnizației pentru creșterea copilului pentru mame eleve/studente:

 • Domiciliul stabil sau reşedinţa in municipiul Timişoara.
 • Actele se depun la primărie in termen de 60 de zile lucrătoare, după terminarea concediului de  maternitate (sarcina si lăuzie  minim obligatoriu fiind 42 de zile după naştere sau maxim sarcina + lăuzie 126 zile) sau în termen de 60 de zile lucrătoare de la naşterea copilului, în cazul în care mama nu beneficiază de indemnizaţia de maternitate adică (concediul pre+post natal).
 • Adeverința eliberată de instituția de învățământ care să ateste frecventarea cursurilor de zi fără întrerupere, până la data solicitării în anul anterior datei nașterii copilului sau diploma de absolvire însoțită de foaia matricolă sau adeverința eliberată de instituția de învățământ superior dacă a absolvit facultatea în anul anterior datei nașterii copilului sunt necesare dacă se află într-una din perioadele asimilate:
  • m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „A doua şansă”, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
  • n) au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
  • o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
  • p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;
  • q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
  • r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
  • s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
  • t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor

Selecție caz

Starea civilă?
Cum doriti să se facă plata?

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Adeverința eliberată de instituția de învățământ(Original)

  Adeverința eliberată de instituția de învățământ care să ateste frecventarea cursurilor de zi fără întrerupere, până la data solicitării în anul anterior datei nașterii copilului sau diploma de absolvire însoțită de foaia matricolă sau adeverința eliberată de instituția de învățământ superior dacă a absolvit facultatea în anul anterior datei nașterii copilului

 3. 3
  Declarație pe propria răspundere

  Declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri supuse impozitului

 4. 4
  Acte de identitate părinți(Original + Copie)

  Pentru ambii părinți

 5. 5
  Certificatul de naștere(Original + Copie)

  Certificatele de naştere ale copiilor pentru care se solicită drepturile precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere

 6. 6
  Dosar plic
 7. 7
  Acord GDPR

  Formular Acord GDPR semnat de ambii părinți.

 8. 8
 9. 9

Este utilă această pagină?