Indemnizație de creștere și îngrijire pentru copilul cu handicap - program redus (4 ore/zi)

Pentru părinții care se ocupă efectiv de îngrijirea copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 18 ani

Eligibilitate

 • Beneficiarii indemnizației lunare pentru creşterea copiilor au obligația de a comunica, în scris, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit, orice modificare cu privire la orice situaţie de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor.

          Astfel, este necesar să se comunice :

   • Realizarea altor venituri decât cele declarate la depunerea cererii
   • Modificarea reprezentantului legal al copilului
   • Decesul copilului sau  titularului cererii
   • Decăderea din drepturile părinteşti
   • Îndepărtarea de la exercitarea tutelei, conform legii
   • Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege în vederea încredinţării spre adopţie
   • Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament
   • Executarea unei pedepse privative de libertate sau după caz arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile
   • Abandonarea sau internarea copilului într-o instituție de ocrotire publică sau privată
   • Pierderea sau renunţarea la cetaţenia româna sau la situaţia de apatrid
   • Faptul că nu mai locuieşte in România împreuna cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și de a căror creștere și îngrijire se ocupă.

Nerespectarea de către titularii indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor a obligaţiilor menţionate mai sus constituie contravenţie și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei.

Informații generale

 1. Plata alocaţiilor, indemnizaţiilor şi stimulentelor precum şi soluţionarea cererilor este efectuată de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș, adresa de e-mail fiind ajpis.timis@mmanpis.ro.
 2. Biroul Alocaţii şi Indemnizaţii din cadrul Serviciului Relaționare Directă cu Cetățenii, cam.12, ghișeele 03-04, Primaria Municipiului Timișoara, are atribuţii de primire, înregistrare, verificare şi transmitere spre soluţionare Agenției Județeane pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor conf. OUG 111/2010 modificată prin legea 66/2016, depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza municipiului Timisoara.
 3. Sesizările ce au ca obiect calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie creştere copil, alocaţie de stat pentru copil, respectiv stimulent de inserţie, înaintate de către persoanele domiciliate cu forme legale pe raza Municipiului Timișoara, sunt de competenţa Agenţiei Județene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş, pe e-mail „ajpis.timis@mmanpis.ro”, str. Mercy 2, telefon 0256432779.

Selecție caz

Stare civilă?
Cum doriți să se facă plata?

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Adeverință eliberată de angajator

  Adeverință eliberată de angajator privind reducerea programului de lucru

 3. 3
  Declaraţia pe propria răspundere

  Declaraţia pe propria răspundere a persoanei indreptăţite din care să rezulte că se ocupă de creşterea si ingrijirea copilului si locuieşte impreuna cu copilul, precum si că acesta nu este dat in plasament si nu este incredinţat unei alte persoane sau organism privat autorizat sau serviciu public.

 4. 4
  Declaraţia pe propria răspundere  a celuilalt părinte

  Declaraţia pe propria răspundere  a celuilalt părinte ca nu beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului si nici de stimulentul de inserţie pentru copil.

 5. 5
  Acte de identitate părinți(Original + Copie)

  Pentru ambii părinți

 6. 6
  Certificatul de naștere(Copie + Original)

  Certificatele de naştere ale copiilor pentru care se solicită drepturile precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere.

 7. 7
  Dovada de la Administrația Finanțelor Publice Timiș

  Dovada eliberată de organele competente (Administraţia Finanţelor Publice Timiș) care atestă că solicitantul nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art.57 alin.(4) lit.a) din Legea nr. 448/2006.

 8. 8
  Dovada eliberată de Direcția de Asistență Socială

  Dovada eliberată de Direcția de Asitență Socială ,B-dul Regele Carol I, nr.10, tel. 0256 220583 din care să rezulte că părintele care intră în indemnizație nu este în același timp și  asistent personal sau primește indemnizația de însoțitor pt același copil. Nu este necesară dovada în cazul părintelui singur.

 9. 9
  Certificatul de naștere(Original + Copie)

  Certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006

 10. 10
  Certificat de încadrare în grad de handicap (Original + Copie)
 11. 11
  Dosar plic
 12. 12
  Acord GDPR

  Formular Acord GDPR semnat de ambii părinți.

 13. 13
 14. 14
 15. 15
  Comunicat privind majorarea stimulentului de inserție

  Comunicat privind majorarea stimulentului de inserție conform O.G.26/2021

Este utilă această pagină?