Compartiment îngrijire la domiciliu

Complex de servicii pentru persoane vârstnice "Sf. Arh. Mihail si Gavril"

Scop

Acordarea de servicii sociale integrate pentru menținerea persoanelor vârstnice cât mai mult în mediul propriu de viată și prevenirea instituționalizării acestora în centre rezidențiale prin asigurarea de servicii de îngrijire în concordantă cu gradul de dependență, cu nevoile individuale de ajutor, de situația familială și veniturile de care dispun.

Categorii de beneficiari

Persoane vârstnice care au împlinit vârsta de 65 ani, cu domiciliul/reședinta în municipiul Timișoara, care locuiesc singure*, aflate in imposibilitatea de a se îngriji; Persoane vârstnice aflate in situații de dificultate ca urmare a pierderii sau limitării autonomiei funclționale și se află în risc de excluziune socială.

Documente necesare

 1. 1
  Cerere

  Cerere admitere/ furnizare servicii sociale - îngrijire la domiciliu; declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor furnizate și angajament de plată;

 2. 2
  Dovada venituri

  Cupon de pensie original sau copie, din ultima lună; alte documente de venit, daca există;

 3. 3
  Acte stare civilă(Copie)

  Copii după actele de stare civilă: carte de identitate, certificat de căsătorie/ deces, după caz etc.;

 4. 4
  Declarație posesiuni

  Declarație pe proprie răspundere precum că are sau nu are lucruri de valoare în casă;

 5. 5
  Declarație clauze de întreținere

  Declarație pe proprie răspundere că deține sau nu, un contract de vânzare-cumpărare sau orice alt act juridic cu clauze de întreținere, încheiat în condițiile legii;

 6. 6
  Declarație privind dubla finanțare

  Declarație pe proprie răspundere privind dubla finanțare;

 7. 7
  Adeverința medicală

  Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să cuprindă:
  . diagnosticele medicale
  . specificarea că "se află/nu se află” în evidență cu boli psihice;
  . recomandare pentru îngrijire la domiciliu;
  . specificarea că ”se află/nu se află”  în evidență cu boli infecto-contagioase;
  . mentiunea dacă persoana prezintă nevoi de recuperare: neuromotorie, neuropsihomotorie, neurologică sau neuromusculară.

 8. 8
  Adeverință consult psihiatric

  Adeverință consult psihiatric - dacă echipa multidisciplinară solicită în urma evaluării/reevaluării.

Este utilă această pagină?